1. สำนักงานปลัด
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
        แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างและการพัฒนาบุคลากรและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนา อบต. ในระดับต่าง ๆ ตลอดจนการประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย การตรวจสัญญาต่าง ๆ ร่างข้อบังคับตำบล กฎระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือรับมอบหมาย
1.4 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ การสาธารณสุขมูลฐาน การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสีย การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ที่สาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

2. ส่วนการคลัง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ้าง การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้

2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม วางแผนและจัดทำโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของ อบต. การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ตลอดจนการพัฒนาหาแหล่งรายได้ใหม่ ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี การคัดลอกข้อมูลตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน สำรวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลจัดเก็บ ดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต. พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติมและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.3 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินทุกประเภทของ อบต. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
3. ส่วนโยธา
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานไฟฟ้าสาธารณะ การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน คือ

3.1 งานก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาโครงการก่อสร้างทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบล การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด การตรวจสอบควบคุมพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติมรื้อถอนเกี่ยวกับอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 การตรวจตราดำเนินการกับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล การควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนการวางแผนพัฒนาตำบลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาปฐมวัยการประสานงานโรงเรียน การจัดการงานห้องสมุด การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การส่งเสริมคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน งานส่งเสริมการกีฬา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน คือ

4.1 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเด็กปฐมวัย การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กการสร้างหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา การนันทนาการและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย