บทบาทหน้าที่


บทบาทหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง

๑. สำนักงานปลัด
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่าง ข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น ๖ งาน ดังนี้
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพะตง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร การสรรหาและการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ การออกจากราชการ การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๓ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนา อบต. ในระดับต่าง ๆ ตลอดจนการประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานตามนโยบายของรัฐและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๔ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย การตรวจสัญญาต่าง ๆ ร่างข้อบังคับตำบล กฎระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ ร้องเรียน การดำเนินการทางคดี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๕ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ การสาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและกำจัดโรค การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสีย การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ที่สาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๖ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็ก และเยาวชน งานกิจการสตรีและคนชรา งานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสันทนาการ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒. กองคลัง
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษา และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเงินเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้
๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอาการ ค่าธรรมเนียม วางแผนและจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของ อบต. การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ตลอดจนการพัฒนาหาแหล่งรายได้ใหม่ ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒.๒ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีการคัดลอกข้อมูลตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน สำรวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล จัดเก็บ ดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต. พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติมและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒.๓ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินทุกประเภทของ อบต. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๓.ส่วนโยธา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนงานปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานไฟฟ้าสาธารณะ การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ งาน ดังนี้
๓.๑ งานก่อสร้างและควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ ควบคุมอาคารและผังเมือง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาโครงการก่อสร้างทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบล การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด การตรวจสอบควบคุมพิจารณาออกใบอนุญาต
ก่อสร้างต่อเติมรื้อถอนเกี่ยวกับอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ การตรวจตราดำเนินการกับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล การควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามพระราช บัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนการวางแผนพัฒนาตำบลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการแนะแนวการวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง
แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ งาน ดังนี้
๔.๑ งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเด็กปฐมวัย การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก การสร้างหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา การนันทนาการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย