PATONG-SAO.GO.TH
แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาพะตงให้น่าอยู่  สู่ชุมชนเข้มแข็ง  ยึดหลักความต้องการ  ทำงานแบบโปร่งใส  ใส่ใจการศึกษา  ปลอดปัญหายาเสพติด  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
กระดานสนทนาใน อบต.