ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒-๘ อบต.พะตง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒-๘ ******************************* ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒ – ๘ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ราคากลาง ๙๙๕,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ค้ารายใดมายื่นซองสอบราคาตามบัญชีซื้อซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง จึงขอประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒ – ๘ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ มาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มนตรี ศรประสิทธิ์ (นายมนตรี ศรประสิทธิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 49 KB ][ดาวน์โหลด:3574]
โดย: อบต.พะตง
วันที่ 12/9/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองม่วงงาม ขึ้นใหม่ (ดู:166)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานบริเวณตลาดริมน้ำคลองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด (ดู:150)(วันที่:2/9/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:144)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:137)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:138)(วันที่:2/9/57)