ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒-๘ อบต.พะตง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒-๘ ******************************* ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒ – ๘ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ราคากลาง ๙๙๕,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ค้ารายใดมายื่นซองสอบราคาตามบัญชีซื้อซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง จึงขอประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒ – ๘ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ มาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มนตรี ศรประสิทธิ์ (นายมนตรี ศรประสิทธิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 49 KB ][ดาวน์โหลด:3384]
โดย: อบต.พะตง
วันที่ 12/9/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู:161)(วันที่:11/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู:163)(วันที่:11/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (ดู:177)(วันที่:10/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู:187)(วันที่:10/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู:176)(วันที่:10/7/57)