ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒-๘ อบต.พะตง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒-๘ ******************************* ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒ – ๘ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ราคากลาง ๙๙๕,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ค้ารายใดมายื่นซองสอบราคาตามบัญชีซื้อซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง จึงขอประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒ – ๘ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ มาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มนตรี ศรประสิทธิ์ (นายมนตรี ศรประสิทธิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 49 KB ][ดาวน์โหลด:3512]
โดย: อบต.พะตง
วันที่ 12/9/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 (ดู:110)(วันที่:23/8/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู:141)(วันที่:22/8/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ดู:171)(วันที่:22/8/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) (ดู:164)(วันที่:22/8/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนสอบราคาจ้างโครงการ (ดู:163)(วันที่:22/8/57)